• Snelle service
  • |
  • Materialen tip top in orde
  • |
  • Snelle reactie
  • |
  • Altijd de beste kwaliteit
  • |
  • Specialist in serviesgoed, bestek en glaswerk

Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

De onderstaande huurvoorwaarden zijn van toepassing ten aanzien van alle verhuurproducten, werkzaamheden
en diensten van van Reusel, gevestigd te Nuenen aan De Huufkes 13

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur, afname of
diensten van de in de overeenkomst vermelde goederen of diensten
inclusief accessoires.
1.2. Bij bevestiging van een offerte gaat verhuurder automatisch
akkoord met de algemene voorwaarden van van Reusel die hij ook heeft
ontvangen per post of mail bij de offerte of na kan kijken op de website
van van Reusel.

Artikel 2. OFFERTES
2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en
hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst is er wanneer huurder akkoord gaat met de
aangevraagde offerte . De overeenkomst geldt voor de duur van de
overeengekomen huurperiode. Wanneer de huurder nog aanpassingen
wil maken dient dit schriftelijk of per mail aangevraagd te worden.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Dit kan zowel 6% (niet
alcoholische dranken en catering) als 21% zijn.

Artikel 5. BETALING
5.1. De betaling dient te geschieden 3 dagen voor aanvang van het
evenement tenzij anders is overeengekomen. Bij het afhalen van
goederen dient er contant of per pin betaald te worden of vooraf via
overboeking op de bankrekening van van Reusel.

Artikel 6. ANNULERING
6.1. De wederpartij kan gebruik maken van de mogelijkheid om te
annuleren. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
6.2 Er kan tot 5 dagen voor aanvang van evenement kosteloos worden
geannuleerd. Wanneer de wederpartij wil annuleren 1 tot 5 dagen voor
aanvang van het evenement kan er 50% van het totaalbedrag in
rekening gebracht worden.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. In de offerte staat de leverdatum vermeld. Overschrijding van de
levertijd geeft huurder geen recht op schadevergoeding of compensatie.
7.2. Huurder dient zelf de goederen op te halen en na beƫindiging terug
te brengen op de afgesproken tijdstippen. Dit ophalen terugbezorgen is
geheel voor risico en rekening van huurder en dient te geschieden in
een gesloten transportmiddel.
7.3. Wanneer de goederen bezorgd worden door van Reusel worden
deze goederen afgeleverd bij de eerste deur, tenzij anders, schriftelijk, is
afgesproken. van Reusel levert geen goederen af op een verdieping
zonder lift.
7.3. Bij bezorging door van Reusel gelden de bezorgtarieven die
huurder terug kan vinden op de offerte van van Reusel.
7.4 Vanaf moment van levering of afhaal is huurder geheel aansprakelijk
voor de geleverde goederen.
7.5. Bij beschadiging of verkeerd gebruik is huurder aansprakelijk voor
de toegebrachte schade. Eventuele reparatie of vervanging komt geheel
voor rekening van huurder.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. van Reusel is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de
opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten
verrichten door derden die niet in dienst zijn bij van Reusel.
8.2. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan van
Reusel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan van Reusel worden verstrekt.
8.3. De wederpartij dient voor eigen rekening en risico over de volgende
zaken te beschikken; a) De voor het gehuurde benodigde
goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) en
verzekeringen tegen schade en diefstal
8.4. De wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader voor de
zaken zorg te dragen. De wederpartij dient de zaken gesorteerd en
schoon gemaakt te retourneren in de staat waarin zij zijn ontvangen en
in goede staat van onderhoud, behoudens normale slijtage. Worden de
gehuurde zaken niet schoon geretourneerd, dan behoudt van Reusel
zich het recht voor om de wederpartij reinigingskosten in rekening te
brengen. De wederpartij mag tijdens de huurperiode niets veranderen
aan de gehuurde zaak dan wel dat goed gebruiken voor andere
doeleinden dan waarvoor dat goed geƫigend is.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (waaronder
bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde
goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of
zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor
teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van van
Reusel ontvangen heeft. Na retournering wordt het gehuurde
gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke is van Reusel
gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na retournering van het
gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) bij schrijven aan
de wederpartij zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d.
bekend te maken. De wederpartij heeft na ontvangst van dit schrijven 72
uren de tijd (zon- en feestdagen niet inbegrepen) om schade bij van
Reusel op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de wederpartij niet
binnen deze termijn reageert, is van Reusel gemachtigd tot onmiddellijk
herstel of vervanging over te gaan op de kosten daarvan aan de
wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht van van
Reusel om aanvullende schadevergoeding te vorderen
9.2. Het gehuurde meubilair mag nooit nat worden.
9.3. van Reusel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg
van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen)
jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding - uit welken
hoofde dan ook - is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld van van Reusel of leidinggevende ondergeschikten.
9.4. van Reusel is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove)
nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen
die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft
ingeschakeld.
9.5. van Reusel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens
haar verstrekte adviezen.
9.6. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter
voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de
wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs
niet door toeval, of ingreep van derde.

Artikel 10. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER
10.1. De vestigingsplaats van van Reusel is de plaats waar wederpartij
aan zijn verplichtingen jegens van Reusel moet voldoen, tenzij
dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
10.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van van Reusel is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen
wederpartij en van Reusel gesloten overeenkomst dan wel van nadere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden
beslecht door de daartoe bevoegde rechter.